Đèn chiếu sáng công cộng
Đèn chiếu sáng công nghiệp
Trụ đèn chiếu sáng
Trụ đèn trang trí
Trụ đèn giao thông